Advertisement
Home arrow Produkty arrow Sprzêt rêczny arrow Mikrow³ókna


Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Mikrow³ókna


Mikrow³ókno jest to specjalnie opracowane w³ókno 100x cieñsze od grubo¶ci w³osa ludzkiego. Jego cech± charakterystyczn± jest to, ¿e dziêki mikroskopijnej budowie posiada wrêcz niewyobra¿alne w³a¶ciwo¶ci czyszcz±ce i co najwa¿niejsze bez potrzeby u¿ycia jakichkolwiek ¶rodków chemicznych.
Mikrow³ókna, dziêki swojej budowie ch³on± o wiele wiêksze ilo¶ci cz±steczek brudu ni¿ w przypadku u¿ywania jakichkolwiek innych w³ókien. Kiedy w³ókna s± suche, py³ i kurz s± przyci±gane poprzez ³adunki elektrostatyczne. Kiedy natomiast dodamy odrobinê wody, wilgotne w³ókna rozbijaj± cz±steczki brudu, jednocze¶nie zasysaj±c je.
Efekt czyszczenia jest nieporównywalnie lepszy ni¿ przy zwyk³ych metodach, gdy¿ u¿ywaj±c mikrow³ókna, w tym samym czasie czy¶cimy i polerujemy ka¿d± powierzchniê. Mikrow³ókna nie pozostawiaj± przy tym ¿adnych smug, ani ¶ladów, co powoduje, ¿e efekt czyszczenia jest natychmiastowy, a czas potrzebny na wykonanie czynno¶ci skrócony jest do minimum. Zosta³o to potwierdzone przez liczne badania naukowe oraz przez firmy testuj±ce mikrow³ókno w wielu krajach na ¶wiecie.


Wszyscy podkre¶laj±, ¿e mikrow³ókno zapewnia zwiêkszenie czysto¶ci oraz redukcjê ilo¶ci bakterii, polepszaj±c jednocze¶nie ekonomikê, ergonomikê i wydajno¶æ. W praktyce oznacza to redukcjê zu¿ycia ¶rodków chemicznych u¿ywanych do czyszczenia o 70-80%, a tak¿e obni¿enie nak³adów pracy o blisko 50%.

 
inne
 mikrow³ókno
Produkty z mikrow³ókna charakteryzuje:

1. miêkki, jedwabisty chwyt
2. doskona³a ch³onno¶æ wody
3. wysoka absorpcja kurzu i brudu
4. ³atwo¶æ konserwacji
5. wysoka odporno¶æ na ¶cieranie, dzia³anie promieni s³onecznych oraz wysok± i nisk± temperaturê
6. dobra sprê¿ysto¶æ
7. dziêki specjalnej strukturze w³ókna ograniczaj± w znacznym stopniu zu¿ycie ¶rodków chemicznychNaszym klientom zapewniamy:


1. atrakcyjne ceny
2. upusty dla staych klientów
3. dogodne terminy patno¶ci
4. realizacjê zamówieñ w ci±gu trzech dni
5. bezpatne wzorniki ¶ciereczek oferowane dla uatwienia prezentacji towaru
W naszej ofercie:Sortuj wedug:
Miniaturka Opis  
¦ciereczka o wyj±tkowo g³adkim splocie, przeznaczona do czyszczenia i polerowania wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych np. szyby okienne, witra¿owe, lustra kryszta³owe, szyby samochodowe. 40cm x 40cm
Idealna ¶ciereczka do przecierania na sucho delikatnych powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia przedmiotów szklanych, porcelanowych i z drewna. Bezpy³owa, miêkka i elastyczna. 40cm x 40cm
¦ciereczka uniwersalna przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro, o bardzo du¿ej skuteczno¶ci wch³aniania brudu oraz du¿ej absorpcji wody. 40cm x 40cm
¦ciereczka posiadaj±ca silne w³a¶ciwo¶ci doczyszczaj±ce, jednocze¶nie nie niszcz±ca powierzchni. Przeznaczona do usuwania zastarza³ych i ciê¿kich do usuniêcia zbrudzeñ. 40cm x 40cm
¦ciereczka doskona³a do bezpy³owego czyszczenia sprzêtu RTV, monitorów, kopiarek itp. W³ókno ¶ciereczki wytwarza pole antyelektrostatyczne. 40cm x 40cm


  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»
Results 1 - 5 of 5
Logowanie

Koszyk
Twj koszyk jest pusty.

Kontakt
Biuro: 

97-420 Szczerców
ul. Polna 3

tel. 0-603-980-370

 


 
Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu:
Dzia³ Us³ug:


tel. 0-601-240-640

Dzia³ Serwisu:


tel. 0-601-972-525


strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL